Vestre Agder Opplæringskontor SA

Tirsdag 23. mars kl 14.00 via TeamsÅrsmøte 2021

Dagsorden:
1. Konstituering av møtet
a. Godkjenning av innkalling. Forslag til vedtak: Godkjennes
b. Godkjenning av saksliste. Forslag til vedtak: Godkjennes
c. Valg av møteleder: Forslag til vedtak: Tor Steinar Fromreide
d. Valg referent: Forslag til vedtak: Tor Steinar Fromreide
e. Valg av en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder. Forslag vedtak: ……..

2. Årsberetning for 2020
Årsberetning er sendt ut til alle medlemsbedrifter til gjennomlesing og eventuell kommentering.

Forslag til vedtak: Godkjennes

3. Regnskap for 2020
Regenskap er gjennomgått og godkjent av styret i møte 9. mars. Revisjonsrapport fra Regnskap og Revisjon Farsund AS legges fram for årsmøtet
Årsresultat for 20209 viser et underskudd på kr 91 431,80. (Budsjettert underskudd kr 245 613,80,-)
Årsresultat disponeres mot opplæringskontorets egenkapital som per 31.12.2020 utgjør kr 1 087 316,13.
Forslag til vedtak: Godkjennes

4. Innkomne saker fra medlemmene
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes daglig leder innen frist 16. mars.

5. Budsjett for 2021
Forslag til budsjett framlagt for årsmøtet med inntekter på kr 6 935 000,-.
Utgifter kr 6 905 684,-. Budsjettert overskudd kr 29 316,-.
Medlemskontingent kr 200,-. Serviceavgift kr 300,-.
Andel av lærlingtilskudd til bedrift: 75%.

Forslag til vedtak: Budsjett for 2020 godkjennes. Godtgjøring til bedrift for opplæring fastsettes til 80% for 2020. Budsjettert underskudd inndekkes med kr 245 613,80,- fra egenkapital. Daglig leder i samarbeid med styret får fullmakt til å gjøre budsjettendringer for eventuelt å tilpasse til situasjonen påvirket av korona.

6. Valg i flg valgkomiteens forslag
Valgkomite: Øyvind Ore og Kjell Rune Stålesen
Leder: Rolf Pettersen, ERV Teknikk Lyngdal AS på valg  for ett år
Styremedlem:
Mariann Thiesen, Karriere Agder , ikke på valg
Tor Jervid Gabrielsen, Aludyne Norway AS ikke på valg
Stein Svardal, Gumpens Auto Lyngdal AS ikke på valg

Jarl Håkon E Pedersen, Alcoa Norway Ans Lista, på valg for to år
Kjell Reiersen, Eilert Sundt vgs avd Lista, på valg for to år
Asgaut Nordbø, MHWirth As, på valg for to år

Varamedlem: Lars Magne Støle, Lyngdal Karosseri & Auto As, på valg for ett år
Marius Seland, Sigurd Seland AS, på valg for for ett år
Valgkomite: Øyvind Ore, Kjell Ore AS på valg for ett år
Kjell Rune Stålesen, Stålesen Mek AS på valg  for ett år

Revisor: Regnskap og Revisjon Farsund AS gjenvalg for ett år

 

Årsberetning 2020

Regnskap 2020 Budsjettforslag 2021