Vestre Agder Opplæringskontor SA

Tirsdag 24. mars kl 14.00 via Teams/SkypeÅrsmøte 2020

Dagsorden:
1. Konstituering av møtet
a. Godkjenning av innkalling. Forslag til vedtak: Godkjennes
b. Godkjenning av saksliste. Forslag til vedtak: Godkjennes
c. Valg av møteleder: Forslag til vedtak: Tor Steinar Fromreide
d. Valg referent: Forslag til vedtak: Tor Steinar Fromreide
e. Valg av en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder. Forslag vedtak: ……..

2. Årsberetning for 2019
Årsberetning er sendt ut til alle medlemsbedrifter til gjennomlesing og eventuell kommentering.

Forslag til vedtak: Godkjennes

3. Regnskap for 2019
Regenskap er gjennomgått og godkjent av styret imøte 3. mars og revidert og godkjent av Regnskap og Revisjon Farsund AS.
Årsresultat for 2019 viser et underskudd på kr 387 617. (Budsjettert underskudd kr 420 345,-)
Årsresultat disponeres mot opplæringskontorets egenkapital som per 31.12.2019 utgjør kr 1 176 802,45.
Forslag til vedtak: Godkjennes

4. Innkomne saker fra medlemmene
Ingen saker innkommet til behandling innen frist 11. mars.

5. Budsjett for 2020
Forslag til budsjett framlagt for årsmøtet med inntekter på kr 7 085 000,- + finansinntekter kr 4 000,-.
Utgifter kr 7 334 613,80,-. Budsjettert underskudd kr 420 345,-.
Medlemskontingent kr 200,-. Serviceavgift kr 300,-.
Hovedpunkter i budsjettforslag som ble gjennomgått i styremøte 3. mars
• Reduksjon av daglig leders stilling til 50% fom 01.05.2019 i flg daglig leders ønske/67 år. Kontorets arbeidsoppgaver i varetas av 1,7 stillinger stillinger.
• Fortsette med 20% andel av lærlingtilskudd til VAOK – 80% utbetales til bedrift.
• Budsjettforslag vil i 2020 redusere egenkapitalen med ca kr 250 000,-
• Nødvendig likviditet beholdes i 2020, men nedbygging av egenkapital kan ikke videreføres i 2021.
• Det beregnes en liten økning i inntak av lærlinger.
• Mulige deltakere i yrkes- NM i Kristiansand 26. – 29. oktober
• Markedsføring av kjøretøyfagene ca kr 20 000,-
Budsjett ble laget før «koronasituasjonen» og eventuelle endringer må ivaretas av daglig leder/styret.

Forslag til vedtak: Budsjett for 2020 godkjennes. Godtgjøring til bedrift for opplæring fastsettes til 80% for 2020. Budsjettert underskudd inndekkes med kr 245 613,80,- fra egenkapital. Daglig leder i samarbeid med styret får fullmakt til å gjøre budsjettendringer for eventuelt å tilpasse til situasjonen påvirket av korona.

6. Valg i flg valgkomiteens forslag
Valgkomite: Øyvind Ore og Kjell Rune Stålesen
Leder: Rolf Pettersen, ERV Teknikk Lyngdal AS gjenvalg for ett år
Styremedlem:
Mariann Thiesen, Eilert Sundt vgs/Karriere Lister gjenvalg for ett år
Tor Jervid Gabrielsen, Aludyne Norway AS gjenvalg for ett år
Stein Svardal, Gumpens Auto Lyngdal AS gjenvalg for ett år

Jarl Håkon E Pedersen, Alcoa Norway Ans Lista ikke på valg
Kjell Reiersen, Eilert Sundt vgs avd Lista ikke på valg
Asgaut Nordbø, MHWirth As ikke på valg

Varamedlem: Lars Magne Støle, Lyngdal Karosseri & Auto As gjenvalg for ett år
Marius Seland, Sigurd Seland AS gjenvalg for ett år
Valgkomite: Øyvind Ore, Kjell Ore AS gjenvalg for ett år
Kjell Rune Stålesen, Stålesen Mek AS gjenvalg for ett år

Revisor: Regnskap og Revisjon Farsund AS gjenvalg for ett år

Forslag til vedtak: Alle valg var enstemmig..

 

Årsberetning 2019

Regnskap 2019 - Budsjett 2020

Revisjonsberetning 2019

Forslag til møteprotokoll 24.03.2020